Co to jest majątek wspólny?

Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowego pojęcia. Czym w ogóle jest majątek wspólny małżonków? Otóż, w myśl obowiązujących przepisów prawnych z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jest to tzw. majątek wspólny małżonków. 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą z kolei do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego małżonków wchodzi więc wszystko to, co choćby jeden z małżonków nabył w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej (od daty zawarcia małżeństwa). Dobrze, ale co to może być konkretnie? Na szczęście i w tym przypadku z pomocą  spieszą nam zapisy ustawowe.

I tak, majątek wspólny małżonków zgodnie z art. 31 § 2 krio stanowią:

  • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, np. czynsz najmu czy dzierżawy, premia od wkładu na mieszkaniowej książeczce, odsetki od lokat bankowych, dywidenda, płody z rzeczy – zboże, owoce, przychówek itp.
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w ramach konta ubezpieczeniowego ZUS prowadzi subkonto, na którym zapisuje się informacje dotyczące zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek emerytalnych).