Co decyduje o zaliczeniu przedmiotu majątkowego w skład majątku wspólnego?

Z treści artykułu Co wchodzi w skład majątku wspólnego? wiecie już Państwo, że do majątku wspólnego zaliczamy wszystko to, co choćby jeden z małżonków nabył w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, a co nie zostało włączone do majątku osobistego.

Z powyższego wnioskować można, że generalnie to okoliczności obiektywne decydują czy konkretny przedmiot majątkowy wejdzie w skład majątku wspólnego czy też pozostanie w majątku osobistym męża bądź żony. A zatem deklaracje samych małżonków nie odgrywają większej roli przy ustalaniu czy dany przedmiot zostanie zaliczony do majątku wspólnego czy też nie.

Głównym wyznacznikiem (a zarazem okolicznością obiektywną), który pomoże nam rozstrzygnąć kwestię czy dany przedmiot majątkowy wejdzie w skład majątku wspólnego czy pozostanie poza jego obrębem, jest zatem CZAS, a konkretnie czas nabycia tego konkretnego przedmiotu. Jak już wspomniałam, wspólnością majątkową objęte są co do zasady te przedmioty majątkowe, które nabyte zostały w czasie trwania wspólności ustawowej, np. auto czy nieruchomość zakupiona w czasie trwania związku małżeńskiego.

Kolejną istotną rzeczą jest to, że dla włączenia przedmiotu majątkowego w skład majątku wspólnego małżonków nie ma co do zasady znaczenia z jakiego źródła pochodziły środki na jego nabycie, co oznacza, że przedmiot objęty majątkiem wspólnym mógł zostać zakupiony zarówno ze środków wspólnych, np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, jak i ze środków pochodzących z majątku osobistego męża bądź żony, np. za gotówkę zgromadzoną przez jednego z małżonków na oddzielnym koncie jeszcze przed datą zawarcia związku małżeńskiego czy też odziedziczoną w spadku bądź uzyskaną ze sprzedaży biżuterii, którą podarowała nam inna osoba.

Następnie, warto wiedzieć, że dla zaliczenia danego przedmiotu majątkowego w skład majątku wspólnego nie liczy się też sam sposób, w jaki małżonkowie nabyli ten przedmiot, tj. czy nabyli tę rzecz kupując ją od innej osoby, czy przez zasiedzenie, na podstawie decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu lub w skutek innego zdarzenia.

Podobnie rzecz ma się z formą samej czynności prawnej w jakiej przedmioty zostały nabyte.  Ona także nie jest istotna przy stwierdzeniu czy przedmiot wszedł do majątku wspólnego czy nie, np. małżonkowie X mogli nabyć do majątku wspólnego nowy samochód czy pralkę podpisując przy tym pisemną umowę kupna – sprzedaży bądź też porozumiewając się ze sprzedawcą tylko ustnie.

Podsumowując, dla ustalenia czy dany przedmiot majątkowy będzie objęty majątkiem wspólnym czy też nie – poza zastrzeżeniami wynikającymi wprost z ustawy (art. 31 oraz art. 33 KRO) – kluczowe znaczenie ma czas nabycia konkretnego składnika, który chcecie Państwo podzielić. Co do zasady dla rozstrzygnięcia omawianej tu kwestii nie mają natomiast znaczenia oświadczenia samych małżonków, źródło sfinansowania nabytego przedmiotu (prawa), sposób jego nabycia ani też forma w jakiej to nabycie nastąpiło.