Co nam daje rozdzielność majątkowa?

Z lektury wcześniejszych moich artykułów wiecie już Państwo, że w rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego. Występują natomiast dwa odrębne majątki małżonków. Czas więc zadać pytanie: co nam to daje? Otóż, oznacza to tyle, że po podpisaniu umowy rozdzielności majątkowej każdy z małżonków samodzielnie i swobodnie dysponuje swoim majątkiem. Może go pomnażać bądź uszczuplać wedle własnej woli. W tym ustroju majątkowym mąż/żona nie może sprzeciwiać się rozporządzeniom dotyczącym składników majątku odrębnego dokonywanym przez drugiego z małżonków. Odpada obowiązek uzyskania zgody drugiego małżonka na podejmowane przez nas decyzje finansowe. Nie ma także obowiązku informowania drugiego małżonka o naszej kondycji finansowej. Wszystko to, co każdy małżonek nabywa po ustanowieniu rozdzielności majątkowej stanowi już jego majątek osobisty.

Zaciąganie zobowiązań przez małżonka daje wówczas wierzycielowi możliwość zaspokojenia się wyłącznie z majątku osobistego małżonka, będącego dłużnikiem, bez narażania na odpowiedzialność drugiego małżonka. Rozdzielność majątkowa stwarza zatem możliwość zabezpieczenia majątku drugiego małżonka przed długami zaciągniętymi przez współmałżonka po podpisaniu intercyzy. Co więcej, współmałżonek, który do tej pory nie przyczyniał się do powstawania wspólnego majątku bądź który trwonił taki majątek, teraz nie będzie mieć takiej możliwości, gdyż formalnie nie będą mu przysługiwać żadne prawa do majątku drugiego małżonka.

Należy pamiętać, że rozdzielność nie uchroni nas przed wierzycielami dochodzącymi swoich wierzytelności powstałych jeszcze przed zawarciem umowy. Natomiast w stosunku do wierzytelności powstałych po jej zawarciu jest skuteczna tylko wtedy, gdy wierzyciel wiedział o jej zawarciu i rodzaju umowy, co wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa.

Należy mieć na uwadze, że rozdzielność majątkowa nie przekreśla możliwości wspólnego nabywania przez małżonków praw na zasadzie współwłasności.

Podsumowując zalety jakie daje nam rozdzielność majątkowa, należy przede wszystkim wymienić:

niezależność majątkową – dzięki podpisaniu intercyzy możemy samodzielnie dysponować swoimi finansami; nie jesteśmy finansowo uzależnieni od drugiego małżonka;

zabezpieczenie rodziny w razie kłopotów finansowych drugiego z małżonków  – podpisanie intercyzy jest korzystne, gdy jeden z małżonków popada w długi, to drugi nie jest zobowiązany do ich spłaty, a część majątku jest zabezpieczona, dzięki czemu rodzina nie pozostaje bez środków do życia;

możliwość modyfikacji małżeńskiej umowy majątkowej a także jej zerwania w wybranym przez siebie momencie (o ile o rozdzielności nie decydował sąd);

możliwość uniknięcia sądowego i bardziej skomplikowanego podziału majątku.

Warto zauważyć, że podpisanie rozdzielności majątkowej wiąże się też z pewnymi utrudnieniami np. w zakresie uzyskania zdolności kredytowej – małżonkowie, którzy podpisali intercyzę, nie mają wspólnoty majątkowej, nie mogą więc zaciągać wspólnych kredytów a dla zwiększenia wiarygodności finansowej konieczne jest poręczenie;

Minusem jest również fakt, że po podpisaniu intercyzy i wprowadzeniu rozdzielności majątkowej, małżonkowie tracą możliwość do wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego. Jest to niekorzystne zwłaszcza wtedy, gdy jedno ze współmałżonków, ma dużo wyższe dochody, przez co zapłaci duży podatek. Można by było do obniżyć, gdyby nie podpisana intercyza i rozdzielność majątkowa.

Rozdzielność majątkowa ma zatem i zalety i wady. Wprowadzenie tego ustroju majątkowego zależy więc od sytuacji w jakiej znajduje się konkretne małżeństwo. Niemniej jest to rozwiązanie polecane szczególnie związkom, w których oboje małżonkowie zamierzają prowadzić działalność gospodarczą wiążącą się zawsze z jakimś ryzykiem.