Jak przeciwdziałać utrudnianiu kontaktów z dzieckiem?

Rodzice często zadają mi pytanie: co można zrobić, gdy matka/ojciec dziecka utrudnia mi kontakty z dzieckiem?

Otóż, w sytuacji, gdy rodzic zobowiązany do umożliwienia kontaktu z dzieckiem drugiemu rodzicowi (uprawnionemu do kontaktów), pomimo ustalenia sądowego kontaktów z dzieckiem nie przestrzega tego postanowienia (ugody), np. nie wydaje dziecka na kontakt, opóźnia rozpoczęcie kontaktu, manipuluje dzieckiem zniechęcając go do kontaktów z drugim rodzicem, rodzic uprawniony do kontaktów może domagać się od sądu nałożenia na rodzica zobowiązanego kary pieniężnej za każdy niezrealizowany (lub nieprawidłowo zrealizowany) kontakt z dzieckiem po uprzednim zagrożeniu temu rodzicowi nakazaniem zapłaty.

Kwestię wykonywania kontaktów regulują obecnie przepisy art. 598[15] i nast. ustawy z dn. 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego [kpc]. Egzekucja kontaktów odbywa się dwu etapowo. W etapie I należy złożyć do sądu wniosek o zagrożenie rodzicowi nie przestrzegającemu kontaktów nakazaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej za każde naruszenie obowiązku wynikającego z uregulowania kontaktów. Sąd po przeprowadzeniu rozprawy ma możliwość wydania postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej sumy (robi to po przesłuchaniu stron). Od tego postanowienia rodzic zobowiązany może się odwołać. Jeżeli prawomocne zagrożenie nie odniesie skutku i rodzic zobowiązany nadal będzie utrudniał kontakty, wówczas przechodzi się do etapu II i wnosi do sądu o nakazanie zapłaty określonej kwoty rodzicowi, wobec którego zagrożenie zostało wydane. Również od tego orzeczenia rodzic zobowiązany może się odwołać. Jeżeli postanowienie sądu o nakazaniu zapłaty się uprawomocni, stanowić będzie ono tytuł wykonawczy, na mocy którego rodzic uprawniony będzie miał możliwość egzekwowania od rodzica zobowiązanego sumy pieniężnej oznaczonej w orzeczeniu za wszystkie nieprawidłowo zrealizowane kontakty z dzieckiem. Wysokość zagrożenia nakazaniem zapłaty uwzględnia sytuację majątkową rodzica utrudniającego kontakty. Z kolei przy nakazaniu zapłaty sąd bierze pod uwagę ilość naruszeń. Istnieje możliwość zmiany wysokości zagrożenia jednak dzieje się tak w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych zmianą okoliczności sprawy (w praktyce są to rzadkie sytuacje).

Należy pamiętać, że obowiązujące przepisy umożliwiają zastosowanie wyżej opisanej procedury również wobec rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem, jeżeli rodzic ten narusza ustalone sądownie kontakty, np. nie przyjeżdża na kontakt, notorycznie się spóźnia lub odwozi dziecko z dużym opóźnieniem nieuzasadnionym obiektywnymi okolicznościami itp.

Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty oraz o nakazanie zapłaty składa się do sądu opiekuńczego czyli odpowiedniego wydziału rodzinnego sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkana dziecka. Od wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł (co wynika z art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Bardzo ważną rzeczą jest konieczność dołączenia do naszego wniosku odpisu wykonalnego orzeczenia/ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem regulującej kontakty z dzieckiem.

Co ciekawe, czasem udaje się uzyskać zagrożenie nakazaniem zapłaty w sprawie o ustalenie kontaktów, jednak generalnie, jeżeli kontakty są nieprawidłowo realizowane, wskazane jest założenie oddzielnej sprawy o wykonywanie kontaktów z dzieckiem. Jak wiemy o ustaleniu kontaktów z dziećmi mogą decydować także „sądy rozwodowe” (w sytuacji, gdy rodzice małoletnich się rozwodzą), jednak, gdy w grę wchodzi nie przestrzeganie ustalonych kontaktów, sądy te (w mojej ocenie bardzo słusznie) wskazują na rozważenie założenia odrębnej sprawy o wykonywanie kontaktów przed właściwym sądem opiekuńczym, gdyż w ich zakresie orzekania nie leży wydawanie rozstrzygnięć dotyczących „egzekucji” kontaktów z dzieckiem lecz tylko ich ustalenia.