Skutki rozwodu – czy jesteś pewna/y, że znasz je wszystkie?

Na podstawie lektury wcześniejszych moich artykułów Kiedy Sąd może orzec rozwód? oraz Czy Sąd może nie dać nam rozwodu? wiecie już Państwo jakie są przesłanki do wydania przez Sąd wyroku orzekającego rozwód oraz że w pewnych określonych sytuacjach Sąd może odmówić udzielenia nam rozwodu.

Niniejszy artykuł chciałabym poświęcić natomiast tematyce skutków wyroku rozwodowego. No właśnie czy wiecie Państwo jakie dokładnie skutki niesie ze sobą orzeczenie rozwodu? Jeśli nie, to gorąco zachęcam do zapoznania się z treścią zamieszczoną poniżej.

Z uzyskaniem prawomocnego wyroku rozwodowego związane są następujące konsekwencje:

 1. możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego
 2. rozdzielność majątkowa – z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego pojawia się między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej. Od tej chwili każdy z byłych małżonków zarabia już „na własny” rachunek i nie odpowiada za ewentualnie zaciągnięte zobowiązania finansowe byłego małżonka. Rozdzielność majątkowa umożliwia także dokonanie podziału majątku wspólnego zgromadzonego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Więcej na temat rozdzielności majątkowej przeczytacie Państwo na moim blogu: rozdzielność-majatkowa.blog.pl
 3. wyłączenie od dziedziczenia na podstawie ustawy – uzyskanie prawomocnego rozwodu powoduje, że małżonkowie nie mogą dziedziczyć po sobie na podstawie ustawy (nie wyklucza to natomiast możliwości dziedziczenia na podstawie testamentu).
 4. pojawienie się wzmianki o rozwiązaniu małżeństwa w akcie małżeństwa – po zakończonej prawomocnie sprawie o rozwód Sąd z urzędu przesyła odpis wyroku do USC celem naniesienia w akcie stosownej wzmianki o rozwiązaniu tego małżeństwa.
 5. uchylenie domniemania, że dziecko żony pochodzi od męża matki – jeżeli dziecko urodzi się po upływie 300 dni od orzeczenia rozwodu brak jest domniemania, że pochodzi od męża matki.
 6. orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego – nie jest to element obligatoryjny wyroku, jednak jeżeli Sąd orzeka o winie, będzie miało to wpływ na kwestię alimentów pomiędzy byłymi małżonkami. Więcej na temat skutków winy w rozwodzie przeczytacie Państwo w artykule Wina w rozwodzie – skutki orzeczenia.
 7. ustalenie sposobu sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi stron – w wyroku orzekającym rozwód Sąd orzeka również o kwestiach władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dziecka, kontaktach drugiego rodzica z dzieckiem.
 8. ustalenie alimentów na dziecko – jeżeli małżonkowie mają dzieci w wyroku orzekającym rozwód Sąd orzeka także w jakiej wysokości każde z rodziców zobowiązane jest partycypować w kosztach utrzymania i wychowania małoletniego dziecka. Wygląda to tak, że Sąd zasądza jakąś kwotę alimentów od jednego z rodziców na rzecz wspólnego dziecka stron do rąk drugiego rodzica, przy którym przebywa na co dzień małoletni. O tym od czego zależy wysokość zasądzonych alimentów przeczytacie Państwo w artykule Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?
 9. podział majątku wspólnego – wniesienie pozwu o rozwód umożliwia także jednoczesne złożenie w tym piśmie wniosku o podział majątku wspólnego małżonków w wyroku rozwodowym, o ile tylko przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy. W praktyce sądy rozwodowe niechętnie zajmują się podziałem majątku małżonków w sprawach o rozwód, w szczególności, gdy między małżonkami istnieje konflikt co do kwestii sposobu podziału składników tego majątku czy ich wartości. Z doświadczenia wiem, że najczęściej sądy okręgowe odsyłają wówczas strony do założenia oddzielnej sprawy o podział majątku wspólnego w sądzie rejonowym.
 10. wspólne mieszkanie – jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, Sąd w wyroku rozwodowym może określić sposób korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania przez małżonków po rozwodzie. W wyjątkowych określonych przepisami przypadkach istnieje nawet możliwość wnioskowania o eksmisję drugiego małżonka!
 11. powrót do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa – w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego istnieje możliwość złożenia oświadczenia przed kierownikiem USC o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Jak widać orzeczenie rozwodu niesie ze sobą wiele doniosłych prawnie skutków. Warto więc gruntownie przemyśleć kwestię rozstania z małżonkiem zanim złożymy do sądu pozew o rozwód. Jeśli jednak jesteśmy już zdecydowani na sprawę rozwodową w sądzie, warto poprosić o pomoc adwokata, który pomoże przebrnąć przez zawiłości procesowe sprawy i doradzi jaką „taktykę procesową” należałoby przyjąć w Państwa konkretnym przypadku:-)