Ile kosztuje sprawa o podział majątku?

Czy zastanawialiście się Państwo ile może kosztować wytoczenie sprawy o podział majątku wspólnego w sądzie? Jeśli tak, to gorąco zachęcam do lektury niniejszego artykułu poświęconego właśnie tej tematyce.

Zacznijmy od rzeczy podstawowej czyli kosztów sądowych. Otóż co do zasady złożenie w sądzie pisma rozpoczynającego postępowanie sądowe (pozwu/wniosku) związane jest zwykle z koniecznością uiszczenia jakiejś opłaty od tego pisma. W przypadku sprawy o podział majątku wspólnego opłata od składanego wniosku wynosi 1.000 zł. Wynika to wprost z art. 38 ust. 1 Ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Co ciekawe, jeżeli Państwa wniosek zawierał będzie zgodny projekt podziału majątku wspólnego, wówczas opłata od takiego wniosku wynosić będzie już tylko 300 zł.

Opłatę od pisma należy uiścić wraz ze składanym w sądzie wnioskiem o podział majątku. Można to zrobić naklejając na wniosek znaki opłaty sądowej, uiszczając opłatę w gotówce w kasie sądu albo wykonując przelew wspomnianej kwoty na rachunek bankowy sądu przeznaczony do dokonywania opłat sądowych i załączając do wniosku stosowne potwierdzenie przelewu.

Warto wiedzieć, że jeżeli nie opłacimy składanego wniosku, Sąd wezwie nas do uzupełnienia brakującej opłaty wyznaczając nam na to 7 dniowy termin od dnia doręczenia wezwania. Jeśli w wyznaczonym czasie nie wpłacimy brakującej kwoty, możemy spodziewać się zwrotu wniosku, co będzie oznaczało konieczność ponownego założenia sprawy.

Co więcej, jeżeli wydane w sprawie rozstrzygnięcie nie będzie Państwa satysfakcjonowało, możecie Państwo odwołać się od niego wnosząc apelację do sądu wyższej instancji (oczywiście za pośrednictwem sądu I instancji:-). Koszt wniesienia apelacji jest taki sam jak koszt od złożonego wniosku o podział majątku a więc również 1.000 zł.

Należy mieć jeszcze na uwadze, że w sprawie o podział majątku mogą wystąpić także inne koszty sądowe, jak np. koszty związane ze sporządzeniem opinii przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, który będzie wyceniał wartość Państwa majątku (o ile oczywiście wartość majątku będzie między stronami sporna) czy koszty tłumacza przysięgłego (jeżeli zachodzić będzie potrzeba przetłumaczenia jakiś dokumentów), ponadto mogą pojawić się również wydatki związane ze stawiennictwem świadków na rozprawie, koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez Sąd, itp.

Przykładowo, koszty wynagrodzenia biegłego rzeczoznawcy majątkowego mogą wynieść od kilkuset (500-600 zł) do nawet kilku tysięcy złotych (2.500 – 5.000 zł) w zależności od wymaganych kwalifikacji, nakładu pracy i ilości godzin poświęconych przez biegłego na opracowanie opinii w sprawie. Jeżeli strony będą wnosiły również o wycenę nakładów poczynionych na majątek wspólny zapewne wynagrodzenie biegłego wzrośnie. Proszę również pamiętać, że poza wynagrodzeniem za sporządzenie opinii, biegłemu przysługuje także zwrot wydatków niezbędnych dla wydania tej opinii, a więc np. kosztów dojazdu do miejsca położenia majątku podlegającego wycenie (w takiej sytuacji biegły składa do akt sprawy rachunek obrazujący poniesione wydatki). Wyższych kosztów możemy spodziewać się także w przypadku konieczności dokonania wyceny nie jednego a wielu składników majątkowych.

Proszę pamiętać, że jeżeli strona nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, może złożyć do Sądu wniosek o zwolnienie od tych kosztów załączając stosowny formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (formularz jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a także bezpośrednio w sądach).

Poza wskazanymi powyżej kosztami sądowymi w sprawie o podział majątku wspólnego powinniśmy liczyć się jeszcze z kosztami zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika występującego w sprawie (o ile oczywiście strona reprezentowana jest przez adwokata/radcę prawnego). Co do zasady wynagrodzenie pełnomocnika zależy od indywidualnie zawartej umowy między klientem a adwokatem. Warto natomiast wiedzieć, że istnieją przepisy wskazujące na minimalne stawki wynagrodzenia jakie może pobrać od Państwa adwokat prowadzący sprawę. Stawki te określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (zmienionym w ostatnim czasie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 3 października 2016!, które obniżyło te stawki).