Bardzo często po zakończeniu sprawy rozwodowej klienci pytają mnie o kwestię podziału majątku, w tym w szczególności – możliwość rozliczenia kredytu jaki wspólnie zaciągnęli jeszcze w czasie trwania małżeństwa. No właśnie jak to jest z tym kredytem?

Otóż, w podziale majątku sąd – co do zasady – nie zajmuje się rozliczaniem długów, które obciążają majątek wspólny. A zatem już na wstępie muszę zaznaczyć, iż niespłacone raty kredytu/pożyczki, zaciągniętego przez małżonków np. na zakup i urządzenie wspólnego mieszkania, nie będą podlegały rozliczeniu w sprawie o podział majątku. Po rozwodzie Czytaj więcej

Czy zastanawialiście się Państwo ile może kosztować wytoczenie sprawy o podział majątku wspólnego w sądzie? Jeśli tak, to gorąco zachęcam do lektury niniejszego artykułu poświęconego właśnie tej tematyce.

Zacznijmy od rzeczy podstawowej czyli kosztów sądowych. Otóż co do zasady złożenie w sądzie pisma rozpoczynającego postępowanie sądowe (pozwu/wniosku) związane jest zwykle z koniecznością uiszczenia jakiejś opłaty od tego pisma. W przypadku sprawy o podział majątku wspólnego opłata od składanego wniosku wynosi Czytaj więcej

W dzisiejszych czasach nietrudno jest dostrzec, że coraz więcej osób wybiera życie w nieformalnym trwałym faktycznym związku czyli konkubinacie. Nierzadko związki takie trwają przez wiele lat. Dopóki partnerzy są zgodni i jest między nimi uczucie wszystko zwykle układa się dobrze. Problemy pojawiają się natomiast w momencie rozstania. Bardzo często bowiem w czasie trwania związku partnerzy nabywają różne przedmioty majątkowe. Mogą to być: nieruchomości, samochody, udziały w firmie, dość często jest to wyposażenie mieszkania, itp. Zdarza się także, że partnerzy zaciągają wspólnie kredyty, biorą pożyczki. Gdy jednak związek się kończy, powstaje problem: jak rozliczyć się z byłym partnerem?  Czytaj więcej

W postępowaniu o podział majątku wspólnego możliwe jest zgłoszenie przez stronę żądania ustalenia przez Sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym. Generalnie zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Co istotne przy ocenie w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się Czytaj więcej

Co do zasady sądowy podział majątku obejmuje całość majątku wspólnego małżonków. Obowiązujące przepisy dają jednak możliwość ograniczenia tego podziału do części majątku, gdy wynika to z tzw. „ważnych powodów”. Niestety ustawodawca nie wyjaśnia o jakich „ważnych powodach” jest tutaj mowa.

Warto wiedzieć, że ograniczenie podziału majątku wspólnego do jego części może wynikać z powodów osobistych jak i obiektywnych, gospodarczych. Aby lepiej zilustrować sedno zagadnienia, z którym się tutaj mierzymy, proszę wyobrazić sobie następującą sytuację: Czytaj więcej

Sądem właściwym do rozpoznania spraw o podział majątku wspólnego jest sąd rejonowy. Warto jednak wiedzieć, że co do zasady sprawy o prawa majątkowe, gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł, należą do spraw, którymi zajmują się sądy okręgowe. No właśnie. Klienci pytają mnie: a co jeżeli majątek, który chcemy podzielić ma wartość znacznie wyższą niż te 75 tys. zł? Czy nie powinniśmy wnieść sprawy do sądu okręgowego? Otóż, nie. Tak się składa, że sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego nie podlegają powyższemu zastrzeżeniu. Oznacza to, że w sprawach o podział majątku właściwy będzie zawsze sąd rejonowy, niezależnie od tego jaką wartość przedstawia podlegający podziałowi majątek.

Czytaj więcej

Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska powstała z chwilą zawarcia małżeństwa trwa przez cały czas istnienia małżeństwa. Co ważne, w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nie można dokonać podziału majątku. Powstaje zatem pytanie kiedy można żądać podziału majątku wspólnego małżonków? Otóż wspólność kończy się z chwilą ustania małżeństwa. A kiedy możemy stwierdzić, że małżeństwo ustało?

O ustaniu małżeństwa możemy z pewnością powiedzieć, gdy  Czytaj więcej

Majątek wspólny małżonków można podzielić zarówno umownie jak i sądownie. Jeśli chodzi o umowny podział majątku wspólnego, to obowiązujące przepisy prawne przywidują możliwość dokonania podziału w ten właśnie sposób lecz nie regulują tej kwestii szczegółowo. Oznacza to, że strony mogą dokonać podziału zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa majątku w zasadzie wedle swojego uznania – jednak z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy. Czytaj więcej