Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z art. 31 i 33 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako: KRO)  do majątku wspólnego małżonków wchodzi wszystko co choćby jeden z małżonków nabył w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, a co nie zostało włączone do majątku osobistego.

I tak, do majątku wspólnego należą w szczególności:

1.pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2.dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3.środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4.kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).

Istotnym jest, że majątek wspólny tworzą  AKTYWA, ale już nie DŁUGI. Jakie ma to znaczenie? Ano takie, że Sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego nie dokona nam podziału naszych zobowiązań finansowych (np. zaciągniętych kredytów, pożyczek). Sąd zajmie się tylko podziałem tych składników majątkowych, które stanowią aktywa. W tym miejscu zaznaczę jednak, że istnieje  możliwość rozliczenia spłaconych zobowiązań finansowych. Co ciekawe, majątkiem wspólnym objęte mogą być też wierzytelności, a także inne roszczenia majątkowe.

Ponadto w skład majątku wspólnego mogą wchodzić również: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo własności domu, prawo najmu, ekspektatywa (uprawnienie do nabycia w przyszłości prawa majątkowego z chwilą nastąpienia określonego zdarzenia), przedmioty uzyskane z przestępstwa, gospodarstwo rolne przekazane następcy, rzeczy nabyte przez zasiedzenie, akcje pracownicze, akcje i udziały w spółkach, wkłady do spółki ze środków majątku wspólnego, przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków itp.