Procedura składania wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może złożyć w sądzie każde z rodziców, jeżeli uzna, że zachowanie drugiego rodzica zagraża dobru dziecka lub w przypadku, gdy żyjący w rozłączeniu rodzice nie są w stanie porozumieć się w ważnych kwestiach dotyczących wychowania ich wspólnego małoletniego dziecka.

Ponadto wniosek taki może złożyć w sądzie każdy, kto ma wiedzę o zdarzeniach, które uzasadniają obawę, że dziecku dzieje się krzywda (np. uzasadnione podejrzenie że dziecko jest ofiarą przemocy fizycznej ze strony rodziców, że jest głodzone, że rodzice nie interesują się dzieckiem itp.). Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej mogą zatem złożyć np. opieka społeczna, szkoła, Policja, organy samorządu, inne placówki zajmujące się opieką nad dzieckiem, jeżeli dostrzegą nieprawidłowości w sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców dziecka. Ponadto, jak już wspomniałam w artykule „Ograniczenie władzy rodzicielskiej” sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej może zostać także wszczęta z urzędu (na skutek informacji o nieprawidłowościach w wychowaniu małoletniego, które poweźmie sąd).

Jak zredagować nasz wniosek? Poza kwestiami formalnymi (data, miejsce, sąd, strony postępowania – tu zazwyczaj mamy wnioskodawcę i uczestnika postępowania czyli drugiego rodzica; żądanie ograniczenia władzy rodzicielskiej do określonych kwestii, uzasadnienie naszego żądania, podpis, stosowne załączniki w tym akty urodzenia dzieci, inne dowody – świadkowie, dokumenty, opinia biegłych itp.) warto wiedzieć jak zredagować samo żądanie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Należy pamiętać, iż to jak sformułujemy nasze żądanie ma bardzo istotne znaczenie. Sprawy, których nie obejmiemy naszym wnioskiem pozostaną bowiem w gestii rodzica mającego pełną władzę rodzicielską.

Przykładowo więc, jeżeli chcemy by ojciec dziecka miał prawo współdecydowania o wyborze szkoły (ale już nie zajęć dodatkowych), sposobu leczenia (ale nie wyboru lekarza), miejsca zamieszkania dziecka, wyjazdów zagranicznych dziecka (ale trwających powyżej 2 tygodni) oraz wyrobienia paszportu to nasz wniosek powinien wyglądać tak: „wnoszę o ograniczenie uczestnikowi postępowania „Y” władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim synem/córką stron „Z” urodzonym/ą w dniu ………….r. w…………, do prawa współdecydowania o: wyborze szkoły, sposobu leczenia, miejsca zamieszkania dziecka, wyjazdów zagranicznych trwających powyżej 2 tygodni oraz wyrobienia paszportu małoletniego/ej”.  

Innymi słowy kwestie do których sąd ograniczy sprawowanie władzy rodzicielskiej są sprawami, w których decydować będą rodzice wspólnie. W pozostałych kwestiach decyduje rodzic, pod którego bezpośrednią opieką na co dzień pozostaje dziecko (co często bywa niestety przedmiotem nieporozumień, gdyż część rodziców interpretuje ograniczenie sądowe dokładnie odwrotnie zakładając, że tylko w kwestiach wymienionych przez sąd decyduje drugi rodzic a we wszystkich pozostałych mama i tata decydują razem – nic bardziej błędnego!!!).

Teraz, gdy już wiemy co powinien zawierać wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej pozostaje ustalić gdzie można go złożyć? i czy jest objęty jakąś opłatą?

Warto wiedzieć, że wniosek w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej składamy do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego dziecka (Uwaga! zamieszkanie a zameldowanie dziecka mogą się nie pokrywać; decyduje miejsce zamieszkania!). Od wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł. Sprawa rozstrzygana jest w tzw. postępowaniu nieprocesowym przez jednego sędziego (jeszcze do niedawna sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej rozstrzygał sąd w składzie 3 osobowym, w tym 1 sędzia i 2 ławników). Sąd ma obowiązek przeprowadzić rozprawę i wydać postanowienie końcowe.